Zawiadamiam, że w dniu 17 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się IV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności z odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  w Gminie Borowa na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych oraz określenia ich wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, ich rodzajów i wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Borowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 13. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2019-2030.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Borowa na 2019 rok.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek