Zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2019 roku  (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się V sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz ocena przygotowania Gminy do prowadzenia akcji ratowniczej i likwidacji skutków innych klęsk żywiołowych.
 7. Ocena stanu urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej.
 8. Informacja o działalności Gminnej Spółki Wodnej na terenie gminy i zadaniach realizowanych w roku 2019.
 9. Raport  z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa za 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borowa w 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Borowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych i umowy dzierżawy części działki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2019 rok.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady        
Mieczysław Wiącek  

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.