Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2020 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z funkcjonowania systemu ochrony zdrowie na terenie gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej za rok 2019.
 8. Ocena porządku publicznego i stanu bezpieczeństwa na terenie gminy – informacja OSP i Rewiru Policji.
 9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Gminy Borowa.
 12. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn."Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Borowej".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn."Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę dróg w centrum wsi Borowa" i pozostałego deficytu budżetu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.

 
Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.