Zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2020 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Borowa w 2019 roku, oraz debata nad raportem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowa wotum zaufania.
 8. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2019 rok i sprawozdania finansowego.
 9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Borowa za 2019 rok.
 12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 15. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłat diet dla sołtysów Gminy Borowa.
 16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz określenia ich wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, ich rodzajów i wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 17. Interpelacje i zapytania.
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.

 
Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.