Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2021 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Analiza funkcjonowania pomocy społecznej oraz działań na rzecz ograniczania patologii i ich skutków na terenie gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Borowa na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowa w 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowa w 2022 roku oraz określenia trybu i szczególnych warunków zwolnień z podatku rolnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Borowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Sprawy różne i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.