Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok.
 7. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Borowa na lata 2022-2024
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Borowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady Gminy Borowa na 2022 rok
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej rady Gminy Borowa na 2022 rok.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.