Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2022 roku (piątek) o godz. 9.00 w w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XL sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa za rok 2021.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Borowa za rok 2021
 8. Ocena stanu urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej.
 9. Informacja z działalności Gminnej Spółki Wodnej na terenie gminy za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borowa w 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Borowa.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.