Zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2023 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LX sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, przedszkolach i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Borowa oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Borowa do przedszkoli, placówek i ośrodków, wobec których gmina nie ma ustawowego obowiązku bezpłatnego dowożenia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Borowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Gminy Borowa w roku 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku do organu właściwego do jego rozpatrzenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2023 rok.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.