Zaproszenie do składania ofert cenowych na pozyskanie drewna krzewów i drzew rosnących w miedzywalu rzeki Wisły na terenie sołectwa Gliny Małe, Gliny Wielkie i Surowa.

Szczegóły w ogłoszeniu.

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 542 z późn. zm.) powinni uzyskać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) na wniosek. Obowiązek ten, należy wypełnić do dnia 31 grudnia 2019 r. składając do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.
Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, utworzy indywidualne konto przedsiębiorcy w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, jednocześnie zawiadamiając o aktywacji konta, oraz o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta.
Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/
Prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.bip.podkarpackie.pl.
Ponadto przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są obowiązani do sporządzenia do 15 marca 2020 roku sprawozdania, zawierającego informację o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego za okres od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Sprawozdanie należy wprowadzić do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przez wypełnienie elektronicznego formularza za pośrednictwem indywidualnego konta.

Wójt Gminy Borowa ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonym w miejscowości Łysakówek, gmina Borowa, powiat mielecki.

Szczegóły przetargu.

Wójt Gminy Borowa  ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonym w miejscowości Łysakówek, gmina Borowa, powiat mielecki.

Szczegóły przetargu.

24 lipca 2018 r. upływa termin do złożenia wniosku o wpisanie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, działającego pod adresem www.bdo.mos.gov.pl prowadzonego przez marszałka województwa.
Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru.
Do złożenia wniosku zobowiązani są przedsiębiorcy, o których mowa w art. 50 ust.1 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.), prowadzący działalność z zakresu ustaw:
• z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
• z dnia 20 stycznia 2005 r. recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
• z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
• z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
• z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
• z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 1000000 zł.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.bip.podkarpackie.pl na ścieżce BiP - sprawy do załatwienia - Ochrona środowiska - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz pod nr telefonów:; 17 773 60 24; 17 747 63 34-35; 17 773 60 58; 17 747 63 32; 17 773 60 40, 17 747 69 25.

Od 1 stycznia 2018 r. zaczyna obowiązywać dla mikroprzedsiębiorstw prowadzenie elektronicznej ewidencji VAT i przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT.

Więcej na stronach Ministerstwa Finansów.