Zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2021 roku o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej za 2020 rok.
 7. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Borowa na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Borowa.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.