W dniu 13 czerwca 2024 roku  (czwartek) o godz. 14.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2024 rok.
 7. Zakończenie obrad.

 Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

W dniu 23 maja 2024 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się II sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Borowa
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Borowa do wydawania poleceń wyjazdów służbowych dla Przewodniczącego Rady Gminy Borowa
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Borowa
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

 Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

7 kwietnia 2024 roku odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Borowa IX kadencji.
Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Borowej Łukasz Mazur wręczył zaświadczenia Wójtowi Gminy Borowa oraz wszystkim radnym.
Obrady sesji poprowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji - Stanisław Łach.
Radni złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie zaprezentowano kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy i po dyskusji oraz sesji pytań do kandydatów, przeprowadzono głosowanie.
Większością (8 głosów za) na Przewodniczącego Rady Gminy radni wybrali Roberta Wrzoska. Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy zostali Barbara Magdziak i Adrian Mazurek.

W drodze głosowania wyłoniono również przewodniczących komisji stałych działających przy Radzie Gminy:

 • Patryk Stachura – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Marta Lewicka – Przewodnicząca Komisji Samorządu, Gospodarki Finansowej, Mienia Komunalnego, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
 • Joanna Peret – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu
 • Damian Spyra – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Mirosław Zych – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Poniżej prezentujemy pełny skład Rady Gminy Borowa IX kadencji:

 • Piotr Drożdżowski
 • Mirosław Gnida
 • Marta Lewicka
 • Stanisław Łach
 • Barbara Magdziak
 • Adrian Mazurek
 • Michał Opałacz
 • Joanna Peret
 • Waldemar Polit
 • Tadeusz Półgrabi
 • Damian Spyra
 • Patryk Stachura
 • Urszula Stypa
 • Robert Wrzosek
 • Mirosław Zych

Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu zawiadamia, że w dniu 07 maja 2024 roku o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się  inauguracyjna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji
  2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Borowa wybranych w głosowaniu
  w dniu 7 kwietnia 2024 r.
  3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Borowa
  4. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Borowa
  5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Borowa wybranego w głosowaniu w dniu 7 kwietnia 2024 r.
  6. Zamknięcie obrad sesji.

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2024 roku (środa) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LXVI Isesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowa na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borowa, przyznania im punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa na rok 2024
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Borowa na 2024 rok
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa na 2024 rok.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2023 roku  (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LXVI Isesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowa na lata 2024 – 2035.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży“ na lata 2024 – 2028
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Borowa na lata 2023-2027.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Borowa na 2024 rok.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.