Urząd Gminy Borowa przypomina właścicielom nieruchomości zamieszkałych oraz właścicielom nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a w szczególności tym, którzy zadeklarowali chęć selektywnego zbierania odpadów komunalnych o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów.
W celu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów każdy właściciel nieruchomości w Gminie Borowa otrzymał ulotkę, która pokazuje jak należy segregować odpady komunalne. Ulotka ta dostępna jest także na stronie internetowej Gminy Borowa: www.bip.borowa.pl w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi.
W przypadku stwierdzenia przez podmiot odbierający odpady komunalne tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu nieprawidłowego segregowania przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, Gmina zobowiązana będzie właścicielowi nieruchomości naliczyć wyższą stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak jak za odpady nieposegregowane (zmieszane).

Przypominamy, że worki określonego koloru służą do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z ich przeznaczeniem, i tak:

  • worek w kolorze żółtym służy do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych i drobnego metalu – zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w otrzymanej ulotce,
  • worek w kolorze białym służy do gromadzenia szkła białego i kolorowego – zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w otrzymanej ulotce,
  • worek w kolorze niebieskim służy do gromadzenia papieru, tektury i opakowań wielomateriałowych,
  • worek w kolorze brązowym służy do gromadzenia odpadów biodegradowalnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, jako Gmina jesteśmy zobowiązani do ograniczania masy odpadów trafiających na składowisko, jedynym sposobem jest więc prawidłowa segregacja u źródła czyli w swoim gospodarstwie. Nie stosowanie się mieszkańców do określonych zasad segregacji odpadów komunalnych i tym samym przekraczanie dopuszczalnego poziomu składowania odpadów zmieszanych na składowisku, Gmina ukarana zostanie administracyjną karą finansową nakładaną przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Zasady odbioru odpadów komunalnych:
pojemniki i worki należy wystawiać zgodnie z harmonogramem do godziny 7.00, przed nieruchomość do trasy przejazdu śmieciarki (do drogi gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej). Pojemniki i worki wystawione po przejeździe samochodu specjalistycznego nie będą zabierane.

Szczegółowe informacje na temat odbioru odpadów można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta MPGK Sp. z o.o. w Mielcu tel. 175820590 do 593 lub w Urzędzie Gminy.