Wójt Gminy Borowa zaprasza mieszkańców Gminy Borowa do do udziału w projekcie "Dom Seniora Nazaret" realizowanego przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Regionalnego z siedziba w Mielcu przy ul. Krakowskiej 1 w partnerstwie z Fundacją im. Józefa Becka.

Projekt będzie realizowany dla osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Borowa, niesamodzielnych, niepełnosprawnych i samotnych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia w warunkach szpitalnych.

Projekt umożliwia między innymi:

 1. Opiekę w dziennym domu pomocy społecznej dla 25 osób poprzez zapewnienie całodziennych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz pobudzenie aktywności fizycznej (ruchowe) w tym udział w wycieczkach i wydarzeniach kulturalnych, udział w warsztatach m.in. plastycznych, muzycznych. teatralnych, komputerowych).
  Opieka w dziennym domu pomocy prowadzona będzie wraz z wyżywieniem przez 5 dni w tygodniu od godziny 8:00 do godziny 16:00.

 2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przez 2 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu dla 25 osób polegająca na:
  • pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiece higienicznej,
  • pielęgnacji zaleconej przez lekarza,
  • zapewnieniu kontaktu z otoczeniem,
  • zapewnieniu 24-godzinnej teleopieki dającej możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek) poprzez noszenie opaski na przegubie ręki.

 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przez 1 godzinę, 7 dni w tygodniu dla 20 osób polegające na:
  • pielęgnacji w procesie leczenia w tym: pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, pomoc w zakupach lub zamawianie leków w aptece, pilnowania i przyjmowania leków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
  • rehabilitacji fizycznej tj. możliwość skorzystania z usług rehabilitanta oraz fizjoterapeuty w zależności od potrzeb podopiecznych,
  • zapewnieniu 24-godzinnej teleopieki dającej możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek) poprzez noszenie opaski na przegubie ręki.

Projekt realizowanych będzie do 30.06.2020 roku. Osoby zainteresowane oraz spełniające warunki udziału w projekcie mogą uzyskać więcej informacji pod nr tel.:

 • Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego – 574 470 090
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowej – 17 581 53 55

Termin zgłoszeń do udziału w projekcie upływa z dniem 31 lipca 2018 r.

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Borowa

Uprzejmie informuję, że osoby zainteresowane korzystaniem w przyszłości z gazu ziemnego proszone są o wypełnienie stosownych ankiet, które znajdują się u sołtysów wsi oraz wzór której zamieszczamy. Wypełnione ankiety należy dostarczyć do sołtysów lub do Urzędu Gminy Borowa do dnia 16.07.2018 r.

Wójt Gminy Borowa
Władysław Błażejowski

Szanowni Państwo

W myśl nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (DZ. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), od 01.01.2018 r. wysokość taryf obowiązujących na terenie Gminy Borowa ustala Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie.

Mając na uwadze dobro naszych mieszkańców Rada Gminy Borowa uchwaliła dotację przedmiotową dla indywidualnych gospodarstw domowych jako dopłatę do ceny 1 m3 dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków. W związku z powyższym mieszkańców naszej gminy obowiązują poniższe ceny.

Cena 1 m3 dostarczonej wody w pierwszym roku obowiązywania taryf wynosi 2,84 zł netto (3,07 zł brutto), po uwzględnieniu dotacji przedmiotowej w wysokości 0,20 zł do 1 m3 odbiorca zapłaci za 1 m3 - 2,64 zł netto (2,85 zł brutto).

Cena 1 m3 odprowadzonych ścieków w pierwszym roku obowiązywania taryf wynosi 6,09 zł netto (6,58 zł brutto), po uwzględnieniu dotacji przedmiotowej w wysokości 1,40 zł do 1 m3 odprowadzonych ścieków kontrahenci indywidualni zapłacą 4,69 zł netto (5,07 zł brutto).

Różnice w cenach za media w porównaniu do ościennych gmin wynikają głównie z tego, że nasza gmina posiada ponad 30 letnią sieć wodociągowa, która wymaga ciągłych remontów i prac konserwacyjnych.

Medialne informacje na temat wysokości taryf podawane są bez konsultacji z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Borowej.

Rozpoczął się drugi rok obserwacji on-line bocianiego gniazda w Borowej. Wszystkim miłośnikom przyrody ożywionej sprawia to wiele radości. W tym roku nasz Romeo pojawił się w gnieździe 30 marca. A już 4 kwietnia przyleciała do gniazda Julia. Rozpoczął się wspaniały czas godów, którego efektem na dzień dzisiejszy jest 5 małych bocianiątek! Czyżby w tym roku nasze bociany chciały pobić rekord?  Trzymajmy kciuki za naszą bocianią rodzinkę!
Zapraszamy do codziennej relacji z bocianiego gniazda na stronę www.klekotownia.pl. Tam na forum gimnazjaliści: Kacper Mazurek, Marlena Serafińska i Weronika Stachowicz relacjonują wydarzenia z naszego gniazda zamieszczając zdjęcia wraz z humorystycznym komentarzem. Ponadto informacje o naszych bocianach znajdują się na stronie szkoły.

Rodzinka w komplecie
Bociania rodzinka w gnieździe

Gmina Borowa złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości w ramach powierzenia realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie programu I. Priorytetu IIIB: „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych, zadań ustawowych związanych z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.
Wniosek został złożony i rozpatrzony pozytywnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Dnia 15 marca 2018 roku w Rzeszowie została podpisana umowa; Gmina Borowa otrzymała środki finansowe na ww. sprzęt w wysokości 31284.00 zł. Zostały zakupione dwa defibrylatory Zoll, dwa kompletne zestawy PSP R-1, oraz sześć zestawów OSP R-1 w torbach PSP.
Zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Gminą Borowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości, zakupiony sprzęt należało przekazać w sposób uroczysty. Przekazanie wyposażenia i urządzeń na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Borowa odbyło się na terenie obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Surowej dnia 18 maja 2018 roku o godzinie 18.00, którego dokonał Wójt Gminy Borowa przy asyście Przewodniczącego Rady Gminy Borowa oraz Prezesa ZOG ZOSP RP w Borowej.

Opracował:
Marek Jędrzejowski

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Borowa


Gmina Borowa jako jedna z niewielu gmin woj. podkarpackiego nie posiada w pełni rozwiniętej sieci gazowej. Wynika to po części z jej położenia geograficznego a po części z niewystarczającego jak do tej pory zapotrzebowania społecznego na gaz jako źródła energii. Widzieliśmy jako samorząd wcześniej ten problem jednak ze względu na niskie zainteresowanie zarówno mieszkańców jak i zakładów pracy naszej Gminy tym źródłem energii, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie decydowało się na wykonanie instalacji na terenie gminy.
Teraz może to się zmienić. Oto kilka powodów:

 • zmiany w krajowych przepisach zakazujące używania pieców CO do ogrzewania domów innych niż w tzw. 5-tej klasie efektywności ekologicznej a co za tym idzie spalających bardziej czyste paliwo w większym zakresie temperatur ale tym samym odpowiednio droższe,
 • ceny gazu w przeliczeniu na jeden kilowat mocy porównywalne z innymi paliwami,
 • rozwój budownictwa indywidualnego w naszej gminie (w 2017 r. wydano 15 warunków zabudowy na całkowicie nowe domy – w tym roku 5),
 • rozwój technologii izolacji termicznych budynków wpływających na oszczędności ciepła,
 • komfort i wygoda stosowania gazu jako źródła ciepła i energii bez konieczności magazynowania i przygotowania paliwa we własnych gospodarstwach,
 • ochrona środowiska naturalnego a zwłaszcza powietrza.

Podjęliśmy rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa w tym zakresie, która w dalszym ciągu uzależnia wykonanie instalacji gazowej od zapotrzebowania Gminy na gaz. Aby określić to zapotrzebowanie zobowiązaliśmy się do wykonania sondażu poprzez rozesłanie do Państwa domów ankiet na ten temat a Państwa poprosimy o ich wypełnienie.