Zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2022 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na terenie gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Klemensa Skóry w Borowej za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Klemensa Skóry w Borowej za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/224/2014 Rady Gminy Borowa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowa na lata 2022-2033.
 12. Ocena porządku publicznego i stanu bezpieczeństwa na terenie gminy – informacja OSP i Rewiru Policji.
 13. Informacja o stanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy Borowa.
 14. Ocena sytuacji w rolnictwie – współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.
 15. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 r.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2022 roku (piątek) o godz. 10.00 w w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XLI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Borowa w Stowarzyszeniu: Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Mielcu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Borowa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Borowa do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2022 rok.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2022 roku (piątek) o godz. 9.00 w w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XL sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa za rok 2021.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Borowa za rok 2021
 8. Ocena stanu urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej.
 9. Informacja z działalności Gminnej Spółki Wodnej na terenie gminy za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borowa w 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Borowa.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok.
 7. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Borowa na lata 2022-2024
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Borowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady Gminy Borowa na 2022 rok
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej rady Gminy Borowa na 2022 rok.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2021 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowa na lata 2022 – 2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Borowa na 2022 rok.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2021 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Analiza funkcjonowania pomocy społecznej oraz działań na rzecz ograniczania patologii i ich skutków na terenie gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Borowa na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowa w 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowa w 2022 roku oraz określenia trybu i szczególnych warunków zwolnień z podatku rolnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Borowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Sprawy różne i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.