W dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się sesja Rady Gminy Borowa w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy Borowa wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r. i Wójta Gminy Borowa wybranego w głosowaniu ponownym w dniu 4 listopada 2018 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Borowa wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Borowa.
4. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Borowa.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Borowa wybranego w głosowaniu ponownym w dniu 4 listopada 2018 r.
6. Zamknięcie obrad sesji.


Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu
Katarzyna Lucyna Bryś-Dywan

 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 17 października 2018 roku (środa) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja na temat rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Borowa.
 7. Informacja i ocena realizacji zadań w okresie kadencji 2014-2018 Rady Gminy Borowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami działek 140/2, 141/2, 142/1 położonej w miejscowości Łysakówek.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja uroczysta godz.12.00
Ocena wyglądu estetycznego Gminy Borowa – podsumowanie konkursu „Najładniejsza posesja w gminie".

Przewodniczący Rady

 Marian Taran

Zawiadamiam, że w dniu 27 września 2018 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego oraz ocena placówek oświaty i wychowania przedszkolnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Borowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowa za I półrocze 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 r.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady

Marian  Taran

Zawiadamiam, że w dniu 10 sierpnia 2018 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy  Borowa  odbędzie się  XLIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Borowa
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Borowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Borowa, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady        
Marian  Taran

Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca  2018 roku /czwartek/ o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalnoci międzysesyjnej Wójta.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Borowa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
 7. Zapoznanie się z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
 8. Zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Borowa z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Borowa według stanu na dzień 31.12.2017 r.
 9. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za rok 2017 i sprawozdania finansowego.
 10. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy  z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2017 r.
 12. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Borowa za 2017 r.
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Borowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Borowa.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja uroczysta godz. 12.00           

Przewodniczący Rady
Marian  Taran

Zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2018 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Borowa.
 7. Ocena funkcjonowania oświaty i edukacji na terenie gminy w ramach wdrażanej reformy oświatowej.
 8. Ocena współpracy placówek kultury i sportu z młodzieżą szkolną i pozostałymi mieszkańcami na rzecz rozwoju i promocji gminy.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.

  Przewodniczący Rady
  Marian Taran