Zawiadamiam, że w dniu 10 sierpnia 2018 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy  Borowa  odbędzie się  XLIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Borowa
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Borowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Borowa, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady        
Marian  Taran

Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca  2018 roku /czwartek/ o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalnoci międzysesyjnej Wójta.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Borowa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
 7. Zapoznanie się z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
 8. Zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Borowa z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Borowa według stanu na dzień 31.12.2017 r.
 9. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za rok 2017 i sprawozdania finansowego.
 10. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy  z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2017 r.
 12. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Borowa za 2017 r.
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Borowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Borowa.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja uroczysta godz. 12.00           

Przewodniczący Rady
Marian  Taran

Zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2018 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Borowa.
 7. Ocena funkcjonowania oświaty i edukacji na terenie gminy w ramach wdrażanej reformy oświatowej.
 8. Ocena współpracy placówek kultury i sportu z młodzieżą szkolną i pozostałymi mieszkańcami na rzecz rozwoju i promocji gminy.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.

  Przewodniczący Rady
  Marian Taran

Zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku (środa) o godz. 9:00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się  XL  sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena sytuacji w rolnictwie – współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.
 7. Ocena porządku publicznego i stanu bezpieczeństwa na terenie gminy – informacja OSP i Rewiru Policji.
 8. Ocena realizacji Gminnego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.
 9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski

Przewodniczący Rady        
Marian  Taran

Zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2018 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali nr 11  Urzędu Gminy Borowa odbędzie się  XXXIX  sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
 5. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz ocena przygotowania Gminy do prowadzenia akcji ratowniczej i likwidacji skutków innych klęsk żywiołowych.
 6. Informacja o działalności Gminnej Spółki Wodnej na terenie gminy i zadaniach realizowanych w roku 2018.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borowa w 2018 roku.
 8. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Borowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Borowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Marian  Taran

Zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Bieżąca sytuacja w rolnictwie – informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mielcu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Borowa na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa na rok 2018.
 10. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 11. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Borowa.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja uroczysta godz. 12.00
Podczas uroczystej sesji zostaną wręczone nagrody dla najlepszych sportowców 2017 roku.

Przewodniczący Rady

Marian  Taran