Urząd Gminy Borowa przypomina właścicielom nieruchomości zamieszkałych oraz właścicielom nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a w szczególności tym, którzy zadeklarowali chęć selektywnego zbierania odpadów komunalnych o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów.
W celu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów każdy właściciel nieruchomości w Gminie Borowa otrzymał ulotkę, która pokazuje jak należy segregować odpady komunalne. Ulotka ta dostępna jest także na stronie internetowej Gminy Borowa: www.bip.borowa.pl w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi.
W przypadku stwierdzenia przez podmiot odbierający odpady komunalne tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu nieprawidłowego segregowania przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, Gmina zobowiązana będzie właścicielowi nieruchomości naliczyć wyższą stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak jak za odpady nieposegregowane (zmieszane).

Co roku wiele bocianów narażone jest na niebezpieczeństwo, które niejednokrotnie bez pomocy człowieka nie są w stanie sobie pomoc, dlatego pomagajmy. Przykładem takiego pozytywnego zachowania względem zranionego bociana jest Pan Grzegorz Błażejowski z miejscowości Górki, który w dniu 14 sierpnia 2018 r. zgłosił do Urzędu Gminy Borowa informację na temat zranionego bociana. Nastąpiła szybka interwencja i jeszcze w tym samym dniu bocian został przewieziony do Lecznicy dla Zwierząt „ADA” w Przemyślu.

Wójt Gminy Borowa zaprasza mieszkańców Gminy Borowa do do udziału w projekcie "Dom Seniora Nazaret" realizowanego przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Regionalnego z siedziba w Mielcu przy ul. Krakowskiej 1 w partnerstwie z Fundacją im. Józefa Becka.

Projekt będzie realizowany dla osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Borowa, niesamodzielnych, niepełnosprawnych i samotnych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia w warunkach szpitalnych.

Projekt umożliwia między innymi:

 1. Opiekę w dziennym domu pomocy społecznej dla 25 osób poprzez zapewnienie całodziennych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz pobudzenie aktywności fizycznej (ruchowe) w tym udział w wycieczkach i wydarzeniach kulturalnych, udział w warsztatach m.in. plastycznych, muzycznych. teatralnych, komputerowych).
  Opieka w dziennym domu pomocy prowadzona będzie wraz z wyżywieniem przez 5 dni w tygodniu od godziny 8:00 do godziny 16:00.

 2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przez 2 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu dla 25 osób polegająca na:
  • pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiece higienicznej,
  • pielęgnacji zaleconej przez lekarza,
  • zapewnieniu kontaktu z otoczeniem,
  • zapewnieniu 24-godzinnej teleopieki dającej możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek) poprzez noszenie opaski na przegubie ręki.

 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przez 1 godzinę, 7 dni w tygodniu dla 20 osób polegające na:
  • pielęgnacji w procesie leczenia w tym: pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, pomoc w zakupach lub zamawianie leków w aptece, pilnowania i przyjmowania leków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
  • rehabilitacji fizycznej tj. możliwość skorzystania z usług rehabilitanta oraz fizjoterapeuty w zależności od potrzeb podopiecznych,
  • zapewnieniu 24-godzinnej teleopieki dającej możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek) poprzez noszenie opaski na przegubie ręki.

Projekt realizowanych będzie do 30.06.2020 roku. Osoby zainteresowane oraz spełniające warunki udziału w projekcie mogą uzyskać więcej informacji pod nr tel.:

 • Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego – 574 470 090
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowej – 17 581 53 55

Termin zgłoszeń do udziału w projekcie upływa z dniem 31 lipca 2018 r.

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Borowa

Uprzejmie informuję, że osoby zainteresowane korzystaniem w przyszłości z gazu ziemnego proszone są o wypełnienie stosownych ankiet, które znajdują się u sołtysów wsi oraz wzór której zamieszczamy. Wypełnione ankiety należy dostarczyć do sołtysów lub do Urzędu Gminy Borowa do dnia 16.07.2018 r.

Wójt Gminy Borowa
Władysław Błażejowski

Szanowni Państwo

W myśl nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (DZ. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), od 01.01.2018 r. wysokość taryf obowiązujących na terenie Gminy Borowa ustala Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie.

Mając na uwadze dobro naszych mieszkańców Rada Gminy Borowa uchwaliła dotację przedmiotową dla indywidualnych gospodarstw domowych jako dopłatę do ceny 1 m3 dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków. W związku z powyższym mieszkańców naszej gminy obowiązują poniższe ceny.

Cena 1 m3 dostarczonej wody w pierwszym roku obowiązywania taryf wynosi 2,84 zł netto (3,07 zł brutto), po uwzględnieniu dotacji przedmiotowej w wysokości 0,20 zł do 1 m3 odbiorca zapłaci za 1 m3 - 2,64 zł netto (2,85 zł brutto).

Cena 1 m3 odprowadzonych ścieków w pierwszym roku obowiązywania taryf wynosi 6,09 zł netto (6,58 zł brutto), po uwzględnieniu dotacji przedmiotowej w wysokości 1,40 zł do 1 m3 odprowadzonych ścieków kontrahenci indywidualni zapłacą 4,69 zł netto (5,07 zł brutto).

Różnice w cenach za media w porównaniu do ościennych gmin wynikają głównie z tego, że nasza gmina posiada ponad 30 letnią sieć wodociągowa, która wymaga ciągłych remontów i prac konserwacyjnych.

Medialne informacje na temat wysokości taryf podawane są bez konsultacji z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Borowej.

Rozpoczął się drugi rok obserwacji on-line bocianiego gniazda w Borowej. Wszystkim miłośnikom przyrody ożywionej sprawia to wiele radości. W tym roku nasz Romeo pojawił się w gnieździe 30 marca. A już 4 kwietnia przyleciała do gniazda Julia. Rozpoczął się wspaniały czas godów, którego efektem na dzień dzisiejszy jest 5 małych bocianiątek! Czyżby w tym roku nasze bociany chciały pobić rekord?  Trzymajmy kciuki za naszą bocianią rodzinkę!
Zapraszamy do codziennej relacji z bocianiego gniazda na stronę www.klekotownia.pl. Tam na forum gimnazjaliści: Kacper Mazurek, Marlena Serafińska i Weronika Stachowicz relacjonują wydarzenia z naszego gniazda zamieszczając zdjęcia wraz z humorystycznym komentarzem. Ponadto informacje o naszych bocianach znajdują się na stronie szkoły.

Rodzinka w komplecie
Bociania rodzinka w gnieździe