Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej informuje, że od dnia 15.05.2019 r. odczyty wodomierza dla gospodarstw domowych są wykonywane raz na 2 miesiące natomiast dla przedsiębiorstw tak jak do tej pory tj. jeden raz w miesiącu.

Kwota dotacji to 75 tysięcy złotych, która zostanie wydana na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

30 maja 2019 r. Wicemarszałek Województwa  - Piotr Pilch i Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego - Stanisław Kruczek podpisali z Wójtem Gminy Borowa Stanisławem Mieszkowskim umowę na ww. zadanie. Środki przekazane gminom przez Zarząd Województwa pochodzą z budżetu województwa, z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w  roku 2019.
Członkowie zarządu województwa podkreślali podczas uroczystego podpisania znaczenie wsparcia dla lokalnych wspólnot oraz rozwoju rolnictwa na Podkarpaciu. Wójt Stanisław Mieszkowski podziękował marszałkom, gdyż takie inwestycje przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Przez sześć dni i nocy przy udziale ludzi i sprzętu trwała akcja ratowania gminy Borowa przed zalaniem. Choć wystąpiły lokalne podtopienia, udało się uratować wiele domów i gospodarstw. Wysokowydajne pompy wraz z kilkudziesięcioma pompami z jednostek OSP wypompowały 1,5 miliona metrów sześciennych wody.

Przerwanie wałów ochronnych w Wadowicach Górnych spowodowało niebezpieczny wzrost poziomu wód na potokach Brnik i Łukawiec. Przyrost stanu wody do stanu alarmowego na rzece Wiśle, Wisłoce i jej dopływie Starym Brniu spowodował zamknięcie śluzy wałowej Brnika na Starym Brniu. Jedynym rozsądnym ruchem było pompowanie wody.

"Pompowanie wody trwało całodobowo dziewięcioma wysokowydajnymi pompami z całego województwa wraz z kilkudziesięcioma pompami z jednostek OSP, a także z sąsiedniego Połańca, któremu należą się szczególne podziękowania" – powiedział Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski.

Do akcji ratowania gospodarstw wykorzystano jednostki własne Ochotniczych Straży Pożarnych, jednostki OSP oraz jednostki Państwowej Straży Pożarnej z całego regionu. Koordynatorem działań tych jednostek była Państwowa Straż Pożarna pozostająca w ścisłym kontakcie z Wójtem Gminy Borowa i Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Do akcji pompowania została zaangażowana także 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Ł. Cieplińskiego z wysokowydajną pompą. Praca trwała nieprzerwanie w dzień i w nocy. Wojsko również pomagało przy napełnianiu worków piaskiem.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej przypomina, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie, zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Borowa, od dnia 30 maja 2019 r. ulegnie zmianie cena wody i ścieków dla indywidualnych gospodarstw oraz przedsiębiorstw.
Nowa cena wody dla indywidualnych gospodarstw wynosić będzie 2,96 zł brutto za m3 a dla przedsiębiorstw 3,18 zł brutto za m3, natomiast nowa cena ścieków dla indywidualnych gospodarstw wynosić będzie 5,29 zł za m3 a dla przedsiębiorstw 6,80 zł za m3.

Szanowni Państwo!

Składam serdeczne podziękowania za odwagę, wysiłek i zaangażowanie wszystkim, którzy brali udział w akcji powodziowej na terenie Gminy Borowa. Szczególne słowa uznania kieruję do Druhów z OSP z terenu gminy Borowa, którzy wykazali się wielkim zaangażowaniem, troską o innych, odwagą i wielką determinacją przy wykonywaniu zabezpieczeń. Podziękowania należą się również Druhom z pozostałych gmin, którzy angażowali się w szybkie i skuteczne niesienie pomocy innym, walczącym z tym nieokiełznanym żywiołem.

Słowa podziękowań kieruję także do Wojewody Podkarpackiego, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Mielcu,  Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wójta Gminy Wadowice Górne,  radnych i  sołtysów, Mieszkańców gminy Borowa oraz pracowników służb komunalnych i samorządowych.

Dziękuję wojsku oraz Elektrowni i Gminie Połaniec za wypożyczenie pomp, które przyczyniły się w dużym stopniu do uchronienia większej części gminy Borowa przed zalaniem.

Dziękuję firmie Leroy Merlin za przekazanie 12 ton workowanego piasku.
 
Dzięki bezinteresownemu i wszechstronnemu zaangażowaniu w sposób znaczący ograniczone zostały skutki żywiołu, uratowano przed zalaniem około 800 domów. Warto zaznaczyć, iż przez sześć dni i nocy pracowało dziewięć wysokowydajnych pomp wraz z kilkudziesięcioma pompami z jednostek OSP, które wypompowały około 1,5 miliona metrów sześciennych wody do rzeki Stary Breń.

Jestem pełen podziwu i uznania dla wszystkich biorących udział w akcji. Niech Wasza postawa będzie wzorem do naśladowania dla innych.

Łączę wyrazy szacunku

Wójt Gminy Borowa
Stanisław Mieszkowski