Zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Surowa do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Borowej.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 8 marca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji "Tradycyjne Podkarpacie" z dnia 11 grudnia 2020 r. w przedmiocie podjęcia uchwał dotyczącej szczepień przeciwko SARS-CoV-2.
 5. Zakończenie sesji.

 

 
Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2021 roku o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej za 2020 rok.
 7. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Borowa na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Borowa.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Mieleckiego zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Borowa w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021-2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Borowa na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Borowa na 2021 rok
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa na 2021 rok
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2020 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Borowa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Borowa na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2021 rok
 10. Podjecie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowa w 2021 roku .
 11. Podjecie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowa w 2021 roku oraz określenia trybu i szczególnych warunków zwolnień z podatku rolnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
   transportowych na rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 29 września 2020 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowa za I półrocze 2020 roku.
 8. Informacja na temat rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Borowa.
 9. Ocena stanu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy oraz zadań podjętych w ramach funduszu sołeckiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Borowa na rok szkolny 2020/2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowa na lata 2020-2030.
 13. Informacja z analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.