Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca  2018 roku /czwartek/ o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalnoci międzysesyjnej Wójta.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Borowa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
 7. Zapoznanie się z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
 8. Zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Borowa z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Borowa według stanu na dzień 31.12.2017 r.
 9. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za rok 2017 i sprawozdania finansowego.
 10. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy  z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2017 r.
 12. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Borowa za 2017 r.
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Borowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Borowa.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja uroczysta godz. 12.00           

Przewodniczący Rady
Marian  Taran