Zawiadamiam, że w dniu 17 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się IV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności z odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  w Gminie Borowa na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych oraz określenia ich wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, ich rodzajów i wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Borowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 13. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2019-2030.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Borowa na 2019 rok.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się III sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Borowa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Borowa na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się II sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowa w 2019 roku oraz określenia trybu i szczególnych warunków zwolnień z podatku rolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowa w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Borowa na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Borowa.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

W dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się sesja Rady Gminy Borowa w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy Borowa wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r. i Wójta Gminy Borowa wybranego w głosowaniu ponownym w dniu 4 listopada 2018 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Borowa wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Borowa.
4. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Borowa.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Borowa wybranego w głosowaniu ponownym w dniu 4 listopada 2018 r.
6. Zamknięcie obrad sesji.


Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu
Katarzyna Lucyna Bryś-Dywan

 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 17 października 2018 roku (środa) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja na temat rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Borowa.
 7. Informacja i ocena realizacji zadań w okresie kadencji 2014-2018 Rady Gminy Borowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami działek 140/2, 141/2, 142/1 położonej w miejscowości Łysakówek.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja uroczysta godz.12.00
Ocena wyglądu estetycznego Gminy Borowa – podsumowanie konkursu „Najładniejsza posesja w gminie".

Przewodniczący Rady

 Marian Taran

Zawiadamiam, że w dniu 27 września 2018 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego oraz ocena placówek oświaty i wychowania przedszkolnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Borowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowa za I półrocze 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 r.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady

Marian  Taran