Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2023 roku (wtorek) o godz. 9.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/224/2014 Rady Gminy Borowa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenie Przedszkola w Pławie oraz nadania statutu.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Borowa na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Borowa w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/86/2019 Rady Gminy Borowa z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Borowa na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowa na lata 2023-2035
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Borowa na 2023 rok
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa na 2023 rok.
 17. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 rok.
 18. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok.
 19. Interpelacje i zapytania.
 20. Sprawy różne i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2022 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LI sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowa na lata 2022 – 2035.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Borowa na 2023 rok.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 30 września 2022 roku  (piątek) o godz. 09.00 w w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Borowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze sprzedaży.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 12. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2022 roku  (środa) o godz. 12.00 w w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Borowa na rok szkolny 2022/2023
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli oddziału przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2022 rok.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 20 lipca 2022 roku (środa) o godz. 10.00 w w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowa na lata 2022-2033.
 5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Borowa za 2021 rok oraz debata nad raportem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowa wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2021 rok.
 9. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2021 rok i sprawozdania finansowego.
 10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Borowa za 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2022 rok.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.