Zawiadamiam, że w dniu 9 marca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Borowa.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Borowa lub jej jednostkom organizacyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w składniki majątkowe zakładu budżetowego pod nazwą „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2020 rok.
 7. Zakończenie sesji.

 
Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Borowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych przedszkoli.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany Statutu Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Borowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Borowa na rok 2020.
 9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Borowa.
 11. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020-2030.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Borowa na 2020 rok.
 17. Interpelacje i zapytania.
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Mieleckiego zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Borowa w 2020 roku.

Zawiadamiam, że w dniu 30 października 2019 roku (środa) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja na temat rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Borowa.
 7. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Borowa.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Borowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Borowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Borowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 13. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 14. Informacja z analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady        
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 30 września 2019 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena placówek oświaty i wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Borowa w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Analiza i ocena stanu sportu i rekreacji na terenie Gminy Borowa.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowa za I półrocze 2019 roku.
 9. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Borowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi Pani Beaty Zakręckiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. na uchwałę NR XX/97/2016 Rady Gminy Borowa z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i. prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady        
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 13 września 2019 roku  (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
5. Zakończenie sesji.

 Przewodniczący Rady     
 Mieczysław Wiącek