Zawiadamiam, że w dniu 30 sierpnia 2019 roku  (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się X sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Gospodarka mieniem komunalnym - ocena stanu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
7. Analiza stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.
8. Analiza funkcjonowania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i zadań przyjętych do realizacji w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Borowa.
10. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2019 roku  (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy  Borowa w 2018 roku, oraz debata nad raportem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowa wotum zaufania.
 8. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2018 rok i sprawozdania finansowego.
 9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji rewizyjnej Rady Gminy Borowa o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Borowa za 2018 rok.
 12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 13. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 14. Podjecie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników zgłoszonych do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję 2020-2023.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Wiącek 

Informacja dla mieszkańców gminy Borowa, którzy chcą wziąć czynny udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Borowa w roku 2018 podczas VIII Sesji Rady Gminy Borowa, która odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa.
Zgodnie z art. 28aa ust. 6-8 ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 
 Wójt Gminy Borowa
 
 Stanisław Mieszkowski

Zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku  (wtorek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się VI sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja nt. „Przebudowy i rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 500 [m3/d] i RLM=4000 w miejscowości Sadkowa Góra.
 7. Ocena porządku publicznego i stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Borowa – informacja OSP i Rewiru Policji.
 8. Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 9. Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej.
 10. Informacja o działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2030.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi z dnia 29 marca 2019 r. na działalność Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy i wzajemnych kontaktów między organizacjami i mieszkańcami Gminy Borowa oraz Gminy Kolačkov.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady        
Mieczysław Wiącek

Zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2019 roku  (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się VII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena sytuacji w rolnictwie – współpraca z instytucjami i organizacjami na rzecz rolnictwa.
 7. Ocena funkcjonowania oświaty i edukacji na terenie Gminy Borowa.
 8. Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Borowa.
 9. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry        w Borowej za rok 2018.
 10. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2030.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady        
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2019 roku  (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się V sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz ocena przygotowania Gminy do prowadzenia akcji ratowniczej i likwidacji skutków innych klęsk żywiołowych.
 7. Ocena stanu urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej.
 8. Informacja o działalności Gminnej Spółki Wodnej na terenie gminy i zadaniach realizowanych w roku 2019.
 9. Raport  z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa za 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borowa w 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Borowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych i umowy dzierżawy części działki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2019 rok.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady        
Mieczysław Wiącek  

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.